MULLIKKORÄMEEN SINKKI-KUPARI-LYIJYKAIVOS

Mullikkorämeen suljettu kaivosalue sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa Keski-Pohjanmaalla. Malmi sisälsi keskimäärin 7,4 % Zn, 0,4 % kuparia, 0,86 % lyijyä, 17,05 % rikkiä, 44 g/t hopeaa ja 1 g/t kultaa.

Mullikkorämeen kaivos oli toiminnassa kahdessa vaiheessa, vuosina 1990–93 ja 1996–2000. Malmia louhittiin avolouhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta. Mullikkoräme oli Pyhäsalmen kaivoksen satelliittikaivos. Kaivosoikeudet on omistanut Pyhäsalmi Mine Oy, jonka omistaja oli 1980- ja 1990-luvulla Outokumpu Oy ja 2000-luvulla Inmet Oy. Nykyisin omistajana on First Quantum Minerals Ldt.

Kokonaislouhinta oli noin 1,6 Mt ja rikastetun malmin määrä noin 1,2 Mt. Malmi rikastettiin Pyhäsalmen kaivoksella, jonka jätealtaaseen varastoitiin malmin rikastuksesta syntynyt rikastushiekkajäte. Sivukivijätteen määrä on noin 0,4 Mt. Täytetyn louhosalueen suotovesihavaintojen mukaan osa sivukivistä on happoa tuottavaa kaivannaisjättettä.

Kaivosalue sijaitsee hienoainesmoreeni-, saraturve- ja hiekkakerrostumilla. Sivukiven läjitysalue sijaitsi louhoksen vieressä silttimoreenin päällä ja osittain sitä peittävän ohuen saraturpeen peittävällä kerroksella. Kaivoksen sulkemisvaiheessa ajotunneli täytettiin kivilouheella ja malmin varastoalue tasattiin ja peitettiin turpeella osasta kohtaa aluetta. Louhosalueen keski- ja kaakkoispuolen kivilouhetäyttö on peittämättä. Kaivosalueella ei ole pohjavesimuodostumia.

Täytetyn louhoksen tunneliaukon ylivuotovedet purkautuvat länteen avo-ojaan, joka laskee talousmetsä ja peltoalueiden halki Särkijärveen. Peitetyn malmivarastoalueen ja täytetyn louhosalueen kaakkoispuolelta valumavedet kulkeutuvat louhosaluetta reunustavaan avo-ojaan, mistä ne laskevat hiekanottoalueen läpi Rahkarämeen suo-ojaan ja edelleen Särkijärveen laskevaan em. pääojaan.

GTK teki Pyhäsalmi Mine Oy:n tilauksesta kaivosalueelta pintavesi- ja ojasedimenttiselvityksen vuonna 2010. Selvityksen mukaan Mullikkorämeen kaivosalueen päästölähteet ovat täytetyn tunneliaukon ylivuotovedet ja kaivostoiminnan aikaisen malmikiven varastoalueen ja louhostäytön kaakkoisosan valumavedet (suotovedet). Tunneliaukon ylivuotovedet olivat neutraaleja ja sisälsivät runsaasti sulfaattia, kalsiumia, natriumia, magnesiumia ja kloridia. Ne eivät olleet ympäristöä happamoittavia (hapettavia) toisin kuin varastoalueelta etelään ja kaakkoon suotautuvat pintavedet. Suotovedet olivat erittäin happamia (pH<3) ja sisälsivät runsaasti haitallisena pidettäviä metalleja (Zn, Al, Cu, Cd), sulfaattia ja kloridia.

Tutkimuksen mukaan Mullikkorämeen kaivosalueen valumavesien kuormitus näkyi lähinnä vain Särkijärven itäosan umpeen kasvaneella vesialueella, missä veden Zn-, Ca- ja sulfaattipitoisuudet olivat kymmenesosan (Zn, SO4) tai puolta (Ca) suuremmat kuin järven eteläosan umpeen kasvaneella vesialueella.

Mullikkorämeen kaivosalue on kunnostettu. Kunnostetun alueen ja alapuolisen vesistön veden laatua tarkkaillaan Pyhäsalmi Mine Oy:n toimesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvonnassa.

Lähde : GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 46/2015

Kohteella 5/2018

Vanhaa kaivosaluetta. Louhos on täytetty sivukivillä umpeen.

Karun oloinen maasto louhostäyttöjen päällä.

Ja hapokkaita pintavesiä…

Osalle aluetta on tehty lähiaikoina kunnostustöitä, levittämällä turvetta päälle. Eipä taida olla kovinkaan hyödyllistä, kun ei neutraloi alapuolen ongelmamaita tai estä ylivuotovesien kulkeutumista maastoon.

Sivukivet ovat sangen rikkipitoista. Malmikivessä oli keskimäärin rikkiä noin 17 %.

Rikkipitoinen lammikko. pH-tasot oli alimmillaan alueella 3,5

Tarkkaillaan, tarkkaillaan sano ELY…

Ja kirkkaan keltainen on tämän paikan vesistö johtuen rikistä ja muista raskasmetalleista.

Kaivoksen alapuolen ”tasausaltaita”.

Hapokasta touhua.

Ojanpohjan viimeinen ”tasausallas”.

…ja viimeinen purkuoja metsään pH 4,1. Terveen oloista puhdasta Suomalaista pintavettä rikastettuna luonnon mineraaleilla?

Jälkisanat

Hapokas paikka! Ja kaivoksen sulkemistyöt on tehty taas sitä kuuluisaa halvinta tekniikkaa käyttäen. Ei nämä kaivosyhtiöiden BAT-teknologiat (Best Available Technology) ulotu ainakaan käytönnön tasolle asti. Taaskaan! Nojaudutaan vaihteeksi joihinkin ELY:n ”yksi tyhjän kanssa”-tarkkailuraportteihin, joiden perusteella haitta on paikallinen ja muualla vähäinen… Kai nyt kuvat kertovat puolestaan toiminnan ja järjen käytön mittasuhteen, sekä voimassa olevan Suomen kaivoslain surkean tilanteen. Ei varmaan tätä sulkemistyötä olisi saanut tehtyä paremmin?! Tätähän se Suomi-neidon kaivosteollisuuden vastuullisuus on käytännössä…

Tuleville Arkadianmäen pelleille käsiteltäväksi Kansalaisaloite: Suomen kaivoslaki uudistettava!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3663

Arvosana kohteelle:

 

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari