Kolin Pesävaaralla 9/2022

Herajärven kaakkoispuolella sijaitsee Pesävaara (tai Mutkajuoni) niminen uraaniesiintymä, jota on tutkittu Atomienergia Oy:n toimesta vuonna 1958-1960. GTK on tutkinut aluetta 1984-1985 ja Agricola Resources Plc. vuonna 2005-2007. Viimeisimmän uraanihypen aikana Namura Finland Oy:llä oli valtaus Pesävaaran alueelle 2007-2009.

Lähde: GTK Mineral Deposit Report 2019

Metsän kätköistä löytyi noin kymmenkunta erillistä kaivantoa 50-luvun lopusta. Kaivantoja ei ole peitelty, mutta vuosikymmenten saatossa peittyneet hiljalleen pohjaltaan umpeen.

Yksi kaivanto erottui muista selkeästi. Mutkajuonteessa oli potkua! Mittari tikitti pahimmillaan noin 500 mikrosievertiä/h lukemissa. Todennäköisesti sammalmättäiden alta olisi saattanut löytyä korkeampiakin lukemia tosi etsijälle. Lyijysuojat vain kuntoon etsijälle!

Vedellä täyttynyt louhoskuoppa. Tätä vettä en joisi, sillä sisältää varmasti myös uraanipitoisia partikkeleita. Jotkin radioaktiiviset uraanin tytäraineet rikastuvat myös mm. sieniin ja eläimiin.

Sammaloitunut lohkarekasa uraaninetsijöiden jäljiltä.

Suurimmat mitatut lukemat lohkarekasassa olivat noin 15 mikrosievertiä/h.

Malmikivi, jossa nähtävissä tummaa pikivälkettä eli uraniittia. Olisiko punertava osuus fourmarieriittiä? Ainakin alueelta on löytynyt kyseistä mineraalia.

Fourmarieriitti on punainen vesipitoinen lyijy-uraanioksidi. Uraanimineraalien muuttumistulokset rapautumisvyöhykkeessä ovat usein räikeän värisiä. Tällaiset mineraalit ovat terveysriski säteilyn ja kemiallisten vaikutustensa kautta. (Kaava PbU4O13·4H2O)

Youtube-pätkät

Mutkajuoni

Lohkarekasat

 

Atomitaidetta

Joensuusta Kuusijärventien varresta (Kuusijärventie 628) löytyy kuvanveistäjä Pessi Mannerin ympäristötaideteos vuodelta 2006 ”Luonto vastaa”. Taiteilijan tavoitteena oli tehdä ympäristötaideteos talkootyönä kaikille uraanikaivosten uhkaamille paikkakunnille.

Talvivaaran uraani

Terrafame on päättänyt käynnistää luonnonuraanin talteenoton viimeistään kesään 2024 mennessä. Yhtiö on toteuttanut talteenottoon liittyvän teknis-taloudellisen selvitystyön ja on päättänyt sen perusteella aloittaa valmistelut uraanin talteenottoa varten.

Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Yhtiön tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos, ja Terrafame on käynnistänyt työt tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen. Valmistelutyöt edellyttävät yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja. Ylösajovaiheen jälkeen talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä.

”Uraanin talteenotto mahdollistaa Terrafamen malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyötykäytön. Talteenotettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa.

Terrafamesta tulee talteenoton käynnistämisen myötä suomalainen uraanin tuottaja, ja olemme näin rakentamassa myös eurooppalaista energiaomavaraisuutta. Terrafamen luonnonuraanin hyödyntäminen energiantuotannossa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista, sillä ydinvoimasta ei tuotantoprosessissa aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Energianlähteenä ydinenergia on vakaata”, toteaa Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Tuotantolaitoksen toimiessa täydellä kapasiteetilla yhtiön uraanin tuotanto tulee olemaan noin 200 tonnia vuodessa. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta.

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen vuositasolla uraanin nykyiseen markkinahintaan perustuen arviolta noin 25 miljoonaa euroa, mikä on joitakin prosentteja Terrafamen arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina. Talteenotto työllistää toiminnan käynnistyttyä noin 40 henkilöä.

Terrafamella on ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialaissa tarkoitetun luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä.

Ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa valmiuden ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Lähde: Terrafame

Näin se uutinen vihdoin saapui! Kepulainen oma pottupelto tuottaa kohta uraania. Tosin Terrafamen uraanipitoisuudet ovat hävyttömän pieniä taloudelliseen uraanituotantoon. Mutta määrä korvaa varmaan laadun, kuten nikkelituotannossa… Onko tämä kaivosteollisuuden startti myös uudelle valtakunnalliselle uraaninetsintäohjelmalle? Kuskataanko Talvivaaraan kohta muiden kaivoshankkeiden uraanit? Esimerkkinä voisi olla vaikka Kuusamon Juomasuon kaivoshanke? Mites aikaisemmat salaiset ja vähemmän salaiset epäonnistumiset, kuten Korsnäsin jäteallas, Nuottijärvi, Vihannin kaivos tai Paukkajanvaaran kaivos. Onko uraanilaitos myös Mainilan laukaus Soklin kaivoshankkeen uraaniongelman ratkaisemiseksi. Tietä silotellaan vahvasti kaivospropagandalla ja vaikenemalla suunnitelmista tässä vaiheessa, ja uraanintalteenottolaitos ratkaisee kaikki esteet kaivoshankkeen toteutumiselle…

Jotain positiivista: Ne Talvivaaran uraanit on parempi luonnollisesti saatuna talteen kuin vesitöissä ja pitkin poikin Nälkämaata. Yhdestä asiasta on vain puhuttu vähän. Kyllä imbesillikin tajuaa, että vähäinen uraanipitoisuus kalliossa on huomattavasti eri asia kuin pieniksi murskatut ja jauhetut uraanipartikkelit! Rikastuttaa elämää myös ravintoketjussa. Onnea myös työntekijöille; pieni ja harmillinen radioaktiivinen perimä voi olla mukava yllätys kymmenien vuosien saatossa. Ihmeellistä, että ympäristöluvituksen viskaalit eivät tätä missään muodossa huomioi…

Ja hyvä Vihreä-liike. Teidän hallituskaudella luvitettiin myös ”omavarainen” uraanintalteenottolaitos. Sarjassaan vastuullista politiikkaa, kuten koko Talvivaaran kaivoksen perustaminen. Huomenna Suomi on vihreä tosiaan! Säteilevän vihreä…

Tämän uraanilähteen talteen korjasi Kaivostutkijat.

Jari