HÄLVÄLÄN KAIVOS

Hälvälän suljettu nikkeli-kuparikaivos sijaitsee Kerimäen kunnassa Kaakkois-Suomessa. Malmiesiintymä sisälsi keskimäärin 1,5 % nikkeliä, 0,35 % kuparia, 0,08 % kobolttia ja 11,8 % rikkiä.

Hälvälän Ni-Cu esiintymä löytyi Outokumpu Oy:n malminetsinnän tuloksena vuonna 1970. Esiintymää tutkittiin uudelleen 1980-luvulla samaan aikaan kuin Enonkosken kaivos perustettiin. Hälvälän kaivoksesta tuli Enonkosken Laukunkankaan satelliittikaivos ja toiminta alkoi 1988 ja päättyi 1992. Malmia louhittiin aluksi avolouhoksesta ja sitten maanalaisesta kaivoksesta.

Kokonaislouhinta oli noin 535 000 tonnia ja malmikiven noin 250 000 tonnia. Malmi kuljetettiin maanteitse rikastettavaksi Enonkosken rikastamoon (Laukunkankaan kaivos). Malmin prosessoinnin rikastushiekka on sijoitettu Enonkosken rikastushiekan jätealueelle. Kaivosalueella louhoksen pohjoispuolella on sivukiven jätealue, jonka pinta-ala on 1,5 ha. Jätealueella on noin 180 000 tonnia sivukiveä. Loput sivukivistä, 106 000 tonnia on sijoitettu kaivostäyttöön.

Louhoksen pohjoispuolella sijaitsevan jätealueen pohjamaa on hiekkamoreenia. Toiminnan aikana louhoksen kuivanapitovedet johdettiin kahden selkeytysaltaan kautta kalkilla neutraloituna Iso-Sulkavajärveen.
Vuosien 2013 ja 2016 GTK:n maastohavaintojen mukaan enemmistö kivistä on rapautumattomia ja vain pieni osa heikosti rapautunutta ja rautasaostumien värjäämää. Toisena maastohavaintona oli, ettei sivukivialueen reunaosissa esiintynyt suotovesien purkausuomia tai lätäköitä. Näin ollen kasan valumavedet kulkeutuisivat pääasiassa jätealueen moreenimaahan, jonka pohjavedet virtaisivat kasan eteläpuolelta louhokseen ja kasan pohjoispuolelta koilliskaakkosuuntaiseen painanteeseen. Painanteessa päävesiuomana on Kulkkujoki, joka laskee Iso-Sulkavajärveen.

Vuoden 2013 ja 2016 maastokäyntien yhteydessä mitattiin louhosveden fysikaalista laatua. Tulosten mukaan louhosvesi oli hapanta (pH 4–4,1) ja heikosti sähköä johtava molempina mittausvuosina. Mittaukset viittaisivat louhosseinämien sulfidihapettumiseen, mutta mahdollisesti myös sivukivikasalta valuviin happamiin vesipäästöihin. Malmiesiintymän geologian ja mineralogian perusteella osa sivukivistä voi olla potentiaalisesti happoa tuottavia. Vuoden 2016 maastokäynti osoitti, että louhoksen vesi ylivuotaa tulva-aikoina kaakossa sijaitsevaan metsäojaan, jonka vesi laskee edelleen Kulkkujokeen.

Asianhallintajärjestelmissä on merkinnät asioista, joita on käsitelty Enonkosken kaivokseen liittyen vuosina 1992–1995. Outokumpu Mining Oy on toimittanut vuonna 1992 selvityksen Hälvälän louhoksen lopetustöistä ja ehdotuksen louhoksen velvoitetarkkailun lopettamiseksi.

Etelä-Savon ympäristökeskus on hyväksynyt 2.7.1999 kaivoksen jälkitarkkailuohjelman ja jälkitarkkailun lopettamisen 25.7.2002. Hälvälän kaivosalueelta ja sen alapuolisesta Kulkkujoesta ei tehdä enää seurantanäytteenottoa. Vuonna 2002 jälkitarkkailun lopettamista koskevassa kirjeessään sen aikainen ympäristökeskus toteaa, että mikäli kaivosalueella ilmenee aiemmasta kaivostoiminnasta johtuvia ympäristön kannalta haitallisia tekijöitä, ympäristökeskus tulee edellyttämään Outokumpu Mining Oy:tä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin haitan korjaamiseksi.

Lähteet:

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 46/2015

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 | 2018

 

Kaivoskierroksella 6/2018

Tässä piti olla kaivostutkijoiden leiripaikka. Rikin voimakas löyhähdys muutti suunnitelmia telttailupaikasta.

Avolouhos, josta on ollut ajoramppi maanalaiseen kaivokseen, on nyt veden peittämä. Sivukivialuetta ei ole peitetty tai maisemoitu.

Outokummun ”perintökoivikot” ovat tukevassa kasvussa…Eninmät rikkipitoiset kivet on varmaan loppusijoitettu louhokseen, mutta rikkipitoisia kiviä löytyy sivukivikasastakin.

Eikö täällä ole suotovesiä maastoon?

Mites nuo puut suhtautuvat maan pinnan alla kulkeviin suotovesiin…

Louhoksen rantavesi oli kohdevierailun aikaan noin ph 5

Louhosta

Mineraalipitoista vettä.

Kaivoksen vedet pääsevät ajoittain ylivuotona maastoon.

Aitauksissakin oli puutteensa.

Hälvälän ”Koboltti- kaivosmörkö” paljastui kaivostutkijan kuvajaisesta.

Jälkisanat

Kaivostutkija ilahtui, kun Outokumpu oli hoitanut tämän kaivoksen loppuun sulkemisen esimerkillisesti. Kaivoksen maastot olivat ennallistettu metsittämällä. Ei uskoisi, että täällä olisi ollut koskaan kaivostoimintaa! Sivukivikasat eivät tuota happamia vesiä kaivoksen sulkemisen jälkeen, ja rikastushiekat on loppusijoitettu esimerkillisesti tehtyyn jätealtaaseen. Jäteallas on tehty BAT-tekniikoita käyttäen geomembraanien päälle. Pohjarakenteet ovat sellaiset, että jäteallas ei vuoda missään vaiheessa koko elinkaarensa aikana eli toimii ikuisesti. Outokumpu kunnostaa aluetta yhteystyössä lahjomattomien ja asiantuntevien asiantuntijoiden ja viranomaistahojen kanssa säännöllisin väliajoin. Outokumpu on antanut runsaan takuusumman kaivoksen sulkemisen jälkeen, jotta kunnostustöitä ja ympäristön tarkkailua voidaan suorittaa. Outokumpu siis toimii, kuten vastuullinen kaivostoimijan pitääkin. Kaiken tämän on mahdollistanut poliitikkojen yhteistyössä tekemä uusi maailman paras kaivoslainsäädäntö. Lisäksi kansa sai töitä ja paikkakunta rikastui verotuloilla suunnattomasti.Louhoksen vesi oli niin puhdasta, että se oli otettu puhtaan suomalaisen ruuan pilottikohteeksi lohialtaana.

Arvosana kohteelle:

Aprillia? Syö raskasmetalleihin kuollut lohen raato, ja juo kuppi rikkihapokasta kaivosvettä päälle!

 

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari ja Jarkko